Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.tygodnikilustrowany.pl.

1.1 Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z w/w serwisu prezentowany jest przez Operatora na stronie umożliwiającej korzystanie z tego serwisu.

1.2 Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2.Operatorem serwisu jest spółka GAMBRYNUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 5 w Ciechanowie.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Operator – oznacza spółkę GAMBRYNUS Sp. z o.o.;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument
Serwis (Serwisy) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.tygodnikilustrowany.pl, będącą serwisem informacyjno-użytkowym.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie,
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej,
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

6.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

6.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.

2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresami www.tygodnikilustrowany.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów, a także na łamach „TYGODNIK ILUSTROWANY”, którego wydawcą jest Operator.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, dokonując samodzielnie zmiany Ustawień dostępnych w profilu użytkownika.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
– powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
– postanowień niniejszego Regulaminu;
– norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.2 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę

2. Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

3. Operator ma prawo do usunięcia konta użytkownika, który narusza prawo lub postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

REGULAMIN OGŁOSZEŃ DROBNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia Drobne” na stronie www.tygodnikilustrowany.pl, zwanej w dalszej części regulaminu „Ogłoszenia Drobne”.

2. Usługodawcą jest firma GAMBRYNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Kilińskiego 5, 06-400 Ciechanów, będąca wydawcą serwisu www.tygodnikilustrowany.pl – zwana w dalszej części regulaminu „www.tygodnikilustrowany.pl”.

3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający www.tygodnikilustrowany.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.

4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części www.tygodnikilustrowany.pl zwanej „Ogłoszenia Drobne”.

5. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

6. Www.tygodnikilustrowany.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym
użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.tygodnikilustrowany.pl.

7. „Dostępność usługi” to widzialność Ogłoszeń Drobnych na stronach www.tygodnikilustrowany.pl. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.

II. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

2. W przypadku uzyskania przez www.tygodnikilustrowany.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, www.tygodnikilustrowany.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne www.tygodnikilustrowany.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. ZAMAWIANIE USŁUGI OGŁOSZENIE DROBNE

1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.

2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”, po uprzednio doładowaniu konta.

3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia www.tygodnikilustrowany.pl przez okres 7 dni.

IV. TREŚĆ OGŁOSZEŃ DROBNYCH

1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
– zawierają reklamy produktów i usług nie związanych z ogólną charakterystyką www.tygodnikilustrowany.pl

2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego narusza postanowienia niniejszego regulaminu, www.tygodnikilustrowany.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, www.tygodnikilustrowany.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.

V. DODAWANIE OGŁOSZENIA

1. Do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego jest wymagane posiadanie konta użytkownika www.tygodnikilustrowany.pl.

2. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.

3. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się wg następujących kroków:
– doładowanie konta poprzez funkcję „Doładuj konto” dostępną w profilu użytkownika,
– wejście do „Dodaj ogłoszenie”,
– wypełnienie formularza dodawania Ogłoszeń Drobnych,
– wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.

6. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji.

7. Aby skasować bądź ponownie opublikować wygasłe Ogłoszenie Drobne należy skorzystać z zakładki „Moje ogłoszenia” dostępnej w profilu użytkownika.

VI. CENNIK OGŁOSZEŃ I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Aktualna cena za Ogłoszenia Drobne jest podawana w cenniku ogłoszeń.

2. Www.tygodnikilustrowany.pl ma prawo do zmiany ceny Ogłoszenia Drobnego w każdym czasie i bez ograniczeń.

3. Po dokonaniu doładowania Klient otrzyma fakturę lub rachunek/paragon.

4. Klient wyraża na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.

VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez www.tygodnikilustrowany.pl usługi Ogłoszenie Drobne.

2. Www.tygodnikilustrowany.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów www.tygodnikilustrowany.pl lub użytkowników sieci Internet.

3. Klient zobowiązuje się do utrzymywania w poufności loginu i hasła dostępu do swojego konta www.tygodnikilustrowany.pl oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w ich posiadanie.

4. Udostępnienie przez Klienta loginu i hasła dostępu do swojego konta www.tygodnikilustrowany.pl nieupoważnionym osobom trzecim skutkuje poniesieniem przez Klienta pełnej odpowiedzialności za działania związane z usługą Ogłoszenia Drobne dokonane przez osobę trzecią.

VIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYGODNIKILUSTROWANY.PL

1. Www.tygodnikilustrowany.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. Www.tygodnikilustrowany.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

2. Www.tygodnikilustrowany.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.

3. Www.tygodnikilustrowany.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,

4. Www.tygodnikilustrowany.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Ogłoszenia Drobne przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia loginu i hasła dostępu do konta www.tygodnikilustrowany.pl.

5. Www.tygodnikilustrowany.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.

6. Www.tygodnikilustrowany.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

7. Odpowiedzialność www.tygodnikilustrowany.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

IX. POSTANOWIENIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana www.tygodnikilustrowany.pl w formie listu e-mail na adres reklama@brjmedia.pl i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
– dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację,

2. Www.tygodnikilustrowany.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz www.tygodnikilustrowany.pl przez podmioty, za które www.tygodnikilustrowany.pl nie ponosi odpowiedzialności, www.tygodnikilustrowany.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy pomiędzy Klientem a www.tygodnikilustrowany.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a www.tygodnikilustrowany.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

3. Www.tygodnikilustrowany.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2015 r.