Na referendum. W gminie mają być dyżury, łączność oraz sprzęt informatyczny

Podziel się:

PKW zamieściła uchwały określające zadania komisarzy wyborczych i obwodowych komisji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 6 września.

Komisarz wyborczy i współpraca z organami samorządu

PKW ustaliła wytyczne dla komisarzy wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 6 września 2015 r. Zgodnie z nimi komisarze wyborczy powinni m.in. określić zasady współdziałania z komisjami obwodowymi, z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) na obszarze swojej właściwości oraz ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ład publiczny.

Współdziałanie komisarza z organami jst powinno dotyczyć m.in. ustanowienia w urzędach gmin dyżurów pracowników, udzielania komisjom obwodowym pomocy, zapewnienia stałej łączności oraz sprzętu informatycznego.

Komisarz czuwa też m.in. nad właściwym zwołaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pierwszych posiedzeń komisji obwodowych.

Zgodnie z wytycznymi komisarz wyborczy może powołać w gminach swoich pełnomocników. Do ich zadań należy przyjmowanie protokołów głosowania od komisji obwodowych oraz sprawdzenie zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie, ustalonych przez komisje obwodowe. Chodzi tu zarówno o komisje nieobjęte wspomaganiem informatycznym, jak i te, które zostały objęte wspomaganiem informatycznym, lecz nie miały możliwości transmisji danych liczbowych z protokołu do komisarza wyborczego.

W gminach do 20 obwodów może zostać powołany jeden pełnomocnik, a w gminach, w których utworzono większą liczbę obwodów głosowania – jeden lub więcej pełnomocników. Ich liczba powinna być dostosowana do liczby obwodów i warunków komunikacyjnych.

Komisarz wyborczy powołuje w drodze postanowienia pełnomocników spośród pracowników samorządowych gminy, powiatu lub województwa, pracowników urzędów wojewódzkich bądź spośród innych osób wskazanych przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wytyczne regulują też m.in. kwestię szkoleń komisji obwodowych, przekazywania protokołów głosowania przez komisje obwodowe oraz postępowania po zakończeniu prac.

Obwodowe komisje wyborcze

Wytyczne w zakresie obwodowych komisji określają m.in. obowiązki przewodniczącego komisji, mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych. Czynności komisji obwodowej mogą być rejestrowane przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących.

Rejestrowanie czynności komisji nie może utrudniać jej pracy. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności wykonywanych przez komisję mogą być udostępniane wyłącznie na potrzeby postępowania przed sądami i organami prokuratury.

Wytyczne określają też, co powinno znajdować się w lokalu komisji, m.in. godło, urna i miejsca za osłonami. Wśród zadań komisji przed dniem głosowania jest m.in. ostemplowanie kart do głosowania oraz upublicznienie godzin prac komisji, a także odebranie kart.

W dniu głosowania komisja sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji i ponownie przelicza karty do głosowania. Podczas głosowania ważne jest sprawdzenie tożsamości głosującego i ustalenie, czy jest uprawniony do głosowania.

Wytyczne regulują też głosowanie przez pełnomocnika, wydawanie nakładek do kart, przebieg głosowania oraz ustalenie jego wyników.

Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania komisja wykonuje w możliwie pełnym składzie – nie wolno tworzyć grup roboczych.

Gminy powinny do 16 sierpnia powołać obwodowe komisje do spraw referendum i sporządzić spisy osób uprawnionych do udziału we wrześniowym głosowaniu.

Źródło: PKW

Kkż/ Serwis Samorządowy PAP


Instrukcja PKW. Informacja jak zostać członkiem komisji referendalnej


Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w instrukcji, gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju. 

Jak podkreśliła PKW, samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Obwodową komisję do spraw referendum powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak poinformowała PKW, aby wziąć udział w jej pracach, należy zwrócić się bezpośrednio do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych. Ich wykaz, wraz z adresami, dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Tymi podmiotami są partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej.
W komunikacie PKW zaznaczono, że kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy. Chodzi o mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji referendalnej, na co ma czas do 7 sierpnia.

W przypadku zbyt wielu zgłoszeń skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest za mała, wójt dokonuje uzupełnienia składu spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta. Może nią być pracownik samorządowy gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracownik jednostki, w której został utworzony odrębny obwód głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza zaznaczyła, że przepisy nie określają sposobu rekrutacji przez podmioty uprawnione członków komisji oraz sposobu informowania o prowadzonym naborze.

PKW zastrzegła, że samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne bowiem będzie przeprowadzenie losowania ich składu. PKW podkreśliła ponadto, że nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.

Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym wynika, że w przypadku jednodniowego głosowania wysokość diety dla przewodniczących komisji wyniesie 180 zł, ich zastępców – 160 zł, a pozostałych członków – 140 zł. Najbliższe referendum odbędzie się 6 września od godziny 6:00 do godziny 22:00.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Podziel się:


„Nie bój się zadania, które przed tobą stawiam, bo ono nie przekracza twoich możliwości”

„Cechy charakterystyczne, które powinien mieć misjonarz to trzy cnoty podstawowe: cierpliwość, cierpliwość i jeszcze cierpliwość”. Potrzeba wiele odwagi i ufności, żeby zdecydować się na bycie misjonarzem. Jedni marzą o podróży ewangelizacyjnej w nieznaną cywilizację od początku swojej duchownej drogi, na innych zaś decyzja spływa niespodziewanie, jak impuls. Jednym z

Pomysł podatku od smartfonów i tabletów oburzył internautów

Internauci negatywnie ocenili propozycję rozszerzenia opłaty reprograficznej, potocznie zwanej podatkiem od piractwa, na smartfony i tablety. Większość komentarzy w social mediach miała negatywny wydźwięk. Natężenie dyskusji o pomyśle ZAiKS przypadło na okres wyborów samorządowych. Zdaniem ekspertów IMM oddźwięk, jaki ona wywołała, mógł mieć wpływ na wybory internautów

Młodzi Francuzi w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie

Tatar z łososia, aksamitna zupa kalafiorowa, kaczka w pomarańczach z ziołową polentą, sery, a na deser: lody z gorącym musem malinowym - takie m.in. delicje podano podczas spotkania w ZS 2 pod hasłem "Kulinarna wędrówka po Europie - Polska – Francja.